Naputak o Uputama za jedrenje dostupan je i u Word formatu.

 
[U naslovu unijeti puno ime regate, mjesto održavanja i datume, uključujući od premjeravanja do zadnjeg dana natjecanja i podjele nagrada]1. Pravila

1.1     Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Regatnim pravilima (RRS).
1.2     Primjenjivat će se Jednostavni sustav natjecanja u plovovima (SHRS) i ISAF-RSD Dodatak Q – Presuđivanje flotnih regata RU jedrilica.
1.3     Pravilo E3.1(b) se ne primjenjuje.
1.4     Pravilo G3 se primjenjuje.

 

2. Obavijesti natjecateljima

Obavijesti natjecateljima postavit će se na oglasnoj ploči u blizini prostora za natjecatelje ili priopćene usmeno.


3. Izmjene uputa za jedrenje

Bilo koja izmjena u uputama za jedrenje istaknut će se na oglasnoj ploči ili priopćiti usmeno samo između jedrenja. Izmjene uputa za jedrenje signalizirat će se s dva zvučna signala.


4. Raspored natjecanja (jedrenja)

4.1 Predviđeno je 18 natjecanja (jedrenja). U jednom danu održat će se najviše 10 natjecanja (jedrenja).  
4.2 [unijeti dan], [unijeti datum] (Ponoviti za svaki dan). Nijedan signal upozorenja neće se dati prije [unijeti vrijeme] i nakon [unijeti vrijeme] sati.
4.3 Signal upozorenja svakog sljedećeg plova dat će se čim je prije moguće nakon završetka prethodnog plova.


5. Prostor upravljanja i porinuća

5.1 Prostor upravljanja bit će [unijeti opis].
5.2 Prostor porinuća bit će [unijeti opis].
5.3 Bilo koja promjena prostora upravljanja ili porinuća objavit će se na oglasnoj ploči i primjenit će se samo između plovova i objaviti usmeno uz dva zvučna signala.


6. Kurs

Skica kursa bit će prikazana na ploči s kursom prema pravilu E3.3.


7. Oznake

Opis oznaka, uključujući oznake starta i cilja koje određuju linije starta i cilja bit će objavljen na ploči s kursom.


8. Start

8.1 Raspored jedrilica u plovovima objavit će se na ploči u blizini prostora upravljanja. Natjecatelji će se za svaki plov pozvati izvikivanjem broja plova i jedrenja. Obveza je svakog natjecatelja čuti svoj broj i startati u svojem plovu. Propust udovoljavanja ovoj Uputi neće biti osnova za zahtjev za ipravak.
8.2 Pravilo 30 RRS-a primjenjivat će se na ponovni start svakog plova koji je imao opći opoziv.

 

9. Izmjene kursa

9.1 Izmjene kursa moguće su samo između plovova ili jedrenja. Bilo koja izmjena kursa signalizirat će se usmeno i zvučnim signalom.


10. Vremensko ograničenje

Vremensko ograničenje završavanja prve jedrilice je 30 minuta. Vremensko ograničenje završavanja nakon prve jedrilice je 5 minuta. Ovo mijenja pravila 35 i A5 RRS-a.


11. Prosvjedi

11.1 Obrasci za prosvjed bit će dostupni kod regatnog odbora.
11.2 Stranke u prosvjede će se pozvati usmeno. Odgovornost je svake stranke u prosvjedu doći na saslušanje sa svojim svjedocima kada su pozvani. Neće se davati druge obavijesti o saslušanju. Ovo mijenja pravilo 63.2 RRS-a.


12. Bodovanje

Primjenjivat će se Sustav niskih bodova prema pravilu A4, odnosno Jednostavni sustav natjecanja u plovovima (SHRS) ako prijavljeni broj jedrilica zahtjeva podjelu jedrilica u plovove. Ako se primjenjuje SHRS regata će se sastojati od:

- 6 kvalifikacijskih natjecanja (jedrenja) s privremenim odbacivanjem 2 najslabija rezultata samo za određivanje finalnih plovova
- 12 finalnih natjecanja (jedrenja)

Ukupni bodovi svake jedrilice bit će zbroj svih njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) uz odbacivanja najslabijih rezultata kako slijedi:

Nakon 4 natjecanja (jedrenja)              1 odbacivanje
Nakon 8 natjecanja (jedrenja)              2 odbacivanje
Nakon 16 natjecanja (jedrenja)            3 odbacivanje


13. Predajnici

Natjecatelji smiju uključiti svoje predajnike samo kada su pozvani jedriti u svom plovu. Natjecatelji moraju isključiti svoje predajnike što je prije moguće nakon izvlačenja jedrilica iz mora nakon završetka plova. U svako drugo vrijeme predajnici se mogu uključiti samo uz dopuštenje regatnog odbora. Kazna za prekršaj ove upute bit će upozorenje ili kazna prema pravilu E5.8.

14. Kontrolna premjeravanja

Regatni odbor može u bilo koje vrijeme provjeriti udovoljavanje jedrilica pravilima klase u kojem slučaju će obavjestiti natjecatelja i pozvati ga na premjeravanje.

15. Nagrade

[unijeti nagrade].

16. Oslobađanje od odgovornosti

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne povrede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate. 

ISAF-RSD Dodatak Q

PRESUĐIVANJE FLOTNIH REGATA RU JEDRILICA
Ove upute za jedrenje mijenjaju pravila 61, 62, 63, 64, 66, 70, E6.3

Q1 IZMJENE PRAVILA

Q1.1 Izmjene pravila koja uključuju prosvjede, iskupljivanje, motritelje i presuditelje.

(a) Dodati na kraju prve rečenice pravila 63.1: "i Q3“.
(b) U pravilu E6.3 izbrisati riječ “dvaput” i na kraju doadati: “Dovik mora biti ponovljen najmanje jednom, osim ako jedrilica protiv koje prosvjeduje prizna prekršaj ili prosvjeduje ili presuditelj dovikne odluku prema Q3.”.
(c) Pravilo 64.1(b) je izmjenjeno tako da presuditelji mogu prihvatiti iskupljenje jedrilice bez saslušanja i prevladava nad bilo kojim pravilom u suprotnosti u ovom dodatku.

Q2 PROSVJEDI JEDRILICA

Q2.1 Prosvjede jedrilica prema pravilima 31, 42, E4.3(b) ili prema nekom pravilu Dijela 2 mogu odlučiti presuditelji, osim kada je dodirom naštala šteta.

Q2.2 (a) Jedrilica može odmah priznati prekršaj pravila prihvaćajući kaznu predviđenu pravilom E4.3.
        (b)   Ako niti jedna jedrilica ne prihvati kaznu, presuditelj može doviknuti odluku kako je predviđeno u Q3.1.

Q2.3 Jedrilica ima pravo na saslušanje samo ako:

(a)   je prekršeno pravilo 14 i dodirom je nastala je šteta,
(b)   presuditelj dovikne odluku kao u Q3.1(c),
(c)   nema dovika odluke presuditelja.


Q3 DOVICI PRESUDITELJA I PRIHVAĆANJE KAZNI

Q3.1 Presuditelj može doviknuti odluku kako slijedi:

(a) "Nema kazne za (broj ne jedru jedrilice(a))".
(b) "Kazna za (broj na jedru jedrilice(a))." Presuditelj može dati kratko objašnjenje navodeći i druge umiješane jedrilice. Ako presuditelj ne može razaznati broj na jedru jedrilice, može je identificirati opisom, a nakon toga, čim je prije moguće brojem na jedru. U dovicima se mogu koristit riiječi istog značenja.

Q3.2 Jedrilica kojoj presuditelj dovikom dodijeli kaznu, mora odmah prihvatiti kaznu jednog okreta predviđenu pravilom E4.3


Q4 KAZNE KOJE POKREĆU PRESUDITELJI

Q4.1 (a) Ako nema prosvjeda niti prihvaćanja kazne za dodir s drugom jedrilicom ili prekršaj pravila 31 ili 42, presuditelj može kazniti jedrilicu u skladu s Q3.1(b).
        (b) Ako presuditelj odluči da je jedrilica prekršila neko drugo pravilo, osim popisanih u Q2.1 i Q4.2, presuditelj mora obavjestiti odbor za prosvjede za njegovo djelovanje prema pravilu 60.3 i obavjestiti natjecatelja o toj namjeri.

Q4.2 Kada jedrilica

(a) stekne prednost unatoč prihvaćanju kazne,
(b) prekrši pravilo 2,
(c) prekrši pravilo namjerno,
(d) ne prihvati kaznu, kada to zahtjeva presuditelj, ili
(e) ne prihvati kaznu u skladu s pravilom E.4.3 presuditelj može nametnuti dodatnu kaznu prema Q3.1(b) ili diskvalifikaciju dovikom “(broj na jedru jedrilice) diskvalificiran”, s kratkim objašnjenjem, navodeći i druge jedrilice umiješane.

Q4.3 Jedrilica koju presuditelj diskvalificira mora odmah napustiti kurs.

Q5 ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK, ŽALBE, DRUGI POSTUPCI

Q5.1 Na odluke presuditelja prema Q3.1 i dovik prema Q4 nema prava na zahtjev za ispravak, ponovno otvaranje saslušanje ili žalbu. Ovo mijenja pravila 62, 66 i 70.

Q5.2 Nikakvi daljnji postupci ne mogu se poduzimati u odnosu na djelovanje ili nedjelovanje presuditelja.